زاگرس : محصولات با کیفیت

کباب گیر صنعتی زاگرس نیشابور

800 تا 1200 سیخ در ساعت
800 تا 1200 سیخ در ساعت
کباب گیر صنعتی زاگرس نیشابور
کباب گیر صنعتی زاگرس نیشابور
کباب گیر صنعتی زاگرس
کباب گیر صنعتی زاگرس